17" Diamondz Orange -Non-Pkg foil balloon

SKU: B123-74641
UPC: 026635319454

You get one balloon for this price.

We have 50 in stock.